Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

Program MSDN Academic Alliance
Změny s přechodem na nové eLMS

V souvislosti s upgrade eLMS na nový systém ze strany jeho provozovatele dochází k několika změnám. Některé vyplývají ze samotné změny eLMS a/nebo v návaznosti na tyto změny, jiné ze zkušeností s dosavadním provozem MSDN AA na FEKT. Níže najdete výčet nejdůležitějších změn. Tyto informace budou zajímat asi hlavně stávající uživatele, kteří používali předchozí verzi eLMS a pro něž tedy ke změnám dochází. Měli by je ale číst i uživatelé, kteří staré eLMS nezažili, neboť přechod na nový systém (a tedy i související změny) se týkají všech uživatelů.

Trvalé změny

Obsah

[ rozbalit vše | sbalit vše ]

Data ze starého eLMS nejsou k dispozici (více)(méně)

Při přechodu na nový systém nedošlo k převodu téměř (bude upřesněno vzápětí, zatím rozumějte: vůbec) žádných dat ze starého systému. To znamená, že nejsou k dispozici (ani uživatelům ale ani správci MSDN AA) informace o software, který byl ve starém eLMS "zakoupen" včetně vydaných produktových klíčů. Svým způsobem tedy nyní začínáme znovu "na zelené louce".

Ti, kdo si stažený software a/nebo vydané produktové klíče nezálohovali, si budou muset (resp. budou moci) veškerý software "zakoupit" znovu. Pro většinu uživatelů ale zálohy určitě nejsou žádný problém, takže po přechodu na nový systém se pouze bez problémů dostanou k dalším licencím již "zakoupeného" software a dál se pro ně nic příliš nemění.

Teď konečně slíbené upřesnění. Zdá se, že jedna informace přeci jen převedena byla. Bohužel ale pouze pro uživatele ta nejméně užitečná informace a sice o tom, že si určitý software "zakoupili" již ve starém eLMS. Převod této informace nejspíš mohl způsobit nemožnost "zakoupit" si některé produkty (minimálně Windows 7) znovu podle předchozího odstavce. Nicméně vývojem situace v závěrečných fázích příprav před otevřením nového eLMS se veškeré takto převedené informace staly bezvýznamnými a tím byl celý problém zlikvidován (společně s převedenými informacemi, které se staly zbytečnými).

Omezení počtu "zakoupených" variant u některých produktů (více)(méně)

Z dosavadních pozorování při seznamování se s novým eLMS vyplývá, že systém podporuje definici různých pravidel, na základě kterých se stanovuje způsobilost uživatele získat daný produkt. Tato pravidla se zobrazují i uživatelům.

Zatím byla pozorována přísnější pravidla pouze v případě Windows 7, kde je zavedeno omezení 4 různých variant na jednoho uživatele. Pro tento účel se varianty rozlišují do 4 kategorií podle 2 kritérií. Každému uživateli je tedy dovoleno objednat si pouze 1 kopii v anglické a 1 kopii v jiné (než anglické) lokalizaci a to vždy jak v 32bitové tak i v 64bitové verzi.

Popsaná pravidla jsou v eLMS zavedena jeho provozovatelem (nejspíš dle požadavků Microsoftu) a ani správce MSDN AA je nemůže měnit. Tato omezení proto nebudou obcházena ani ze strany fakultní správy MSDN AA a jakákoli diskuse o případných výjimkách (o nichž navíc zatím ani není známo, jak a zda vůbec by byly realizovatelné) tak může připadat v úvahu jen ve velmi dobře odůvodněných případech.

Bohužel se také zdá, že tato omezení znemožní i přístup ke speciálním verzím (např. checked build) téhož produktu. Nicméně stanovisko popsané výše platí i nadále, neboť, jak již bylo uvedeno, jde podle všeho přímo o politiku Microsoftu.

Právě popsané omezení se však netýká vydávání dalších licencí k již "zakoupeným" variantám software. Vydávání dalších licencí podléhá odlišným podmínkám.

Zpřísnění podmínek a vydání pokynů pro podávání žádostí (více)(méně)

Na základě zkušeností získanými za 4 roky provozu MSDNAA na FEKT, s ohledem na změny v novém eLMS a zejména na fakt, že s přechodem na nové eLMS víceméně začínáme znovu, dochází ke zpřísnění podmínek a k vydání pokynů pro podávání některých žádostí. Pokyny vyjdou v nejbližší době na tomto webu v podobě samostatných dokumentů.

Uvažované změny se budou týkat především žádostí o vydání dalšího produktového klíče a žádostí o povolení dalšího stažení produktu. Tyto žádosti patřívaly mezi nejčastější (ve druhém případě možná až moc časté), bohužel mnohdy podávané v neúplné nebo jinak nesprávné podobě, která komplikovala jejich zpracování.

Nabídku software nově spravuje přímo provozovatel eLMS (více)(méně)

Nabídku software nově spravuje přímo provozovatel eLMS. To mj. znamená, že odpověď na dotazy typu "Kdy se v nabídce objeví produkt X?" je téměř vždy "Nevíme!" Zatím je ale důvod předpokládat, že reakce na nové produkty budou možná i rychlejší, než tomu bylo doposud. Z naší strany je možné jen vybrat konkrétní jazykové verze, které budou nabízeny. A protože se ukázalo, že se lze dostat i k těm lokalizacím, které povoleny nebyly, bylo plánované omezení výběru (na pouze anglické a české lokalizace) zrušeno. Tím pádem budou k dispozici všechny dostupné lokalizace. Snad jedinou nevýhodou tak je poněkud přeplněný seznam dostupných lokalizací u některých produktů.

V souvislosti s popsaným přechodem správy nabídky na provozovatele eLMS dochází i k další změně, že stahování software bude probíhat přímo z centrálního serveru, který je společný pro všechny instance eLMS. Zatím se zdá, že stahování z tohoto serveru probíhá poměrně přijatelnou rychlostí. Jisté však je, že nabídka produktů v aktuální šíři by bez využití centrálního serveru nebyla realizovatelná (tak obrovské množství produktů v tolika variantách bychom sotva udržovali).

Možnost provozování vlastního stahovacího serveru je sice k dispozici i v novém systému, ale jeho využití při centrální správě nabídky může být poněkud komplikovanější. Nelze ani omezit nabídku pouze na produkty, jejichž SDC balíčky byly na server uploadovány, takže ve výsledku může být situace poněkud nepřehledná. FIT VUT vlastní stahovací server provozuje i nadále, byť jen pro část nabídky. Zda se touto cestou vydáme i na FEKT, je zatím otázkou. Pokud k tomu dojde, případná možnost stažení z místního serveru by v eLMS měla být zobrazena.

Přechodné změny

Na rozdíl od změn uvedených v předchozí části jsou níže popsané změny pouze dočasného charakteru, který je nejčastěji dán nutností dořešit některé detaily související s přechodem na nový systém. Bližší detaily jsou uvedeny v popisech příslušných změn níže. Po skončení platnosti jednotlivých změn budou informace o nich z tohoto dokumentu odstraněny a s ohledem na typ dané změny může být také příslušná informace uvedena v novinkách.

Obsah

[ rozbalit vše | sbalit vše ]

Vydávání dalších produktových klíčů pozastaveno (více)(méně)

Vydávání dalších produktových klíčů je do odvolání pozastaveno. Důvodem je především skutečnost, že zatím není zcela jasné, jak vůbec v novém eLMS vydání dalšího produktového klíče provést. Platnost tohoto opatření bude ukončena, jakmile se podaří tyto detaily vyjasnit. Současně bude vydán pokyn pro podávání těchto žádostí.

Protože data ze starého eLMS nebyla do nového eLMS převedena, jak bylo zmíněno výše, budou mít uživatelé, kteří si své produktové klíče zálohovali, možnost získat další licenci u téměř libovolného software znovu bez nutnosti o ni žádat.

Je také třeba připomenout, že každý uživatel má standardně nárok jen na 1 licenci k danému produktu. Správce má možnost (nikoli povinnost!) v odůvodněných případech uživateli další licenci nechat vydat. (V současné chvíli je však po přechodu na nové eLMS možnost správce tuto možnost uplatnit omezena, jak bylo naznačeno v 1. odstavci tohoto bodu.)

Povolování dalšího stažení software pozastaveno (více)(méně)

Povolování dalších stažení produktů je do odvolání pozastaveno. Důvodem je skutečnost, že ještě nebyl vydán pokyn pro podávání příslušných žádostí (a zatím ani stanoven rozsah informací potřebných pro vyřízení). Platnost tohoto opatření bude ukončena, jakmile bude uvedený pokyn vydán.

Protože data ze starého eLMS nebyla do nového eLMS převedena, jak bylo zmíněno výše, budou mít uživatelé, kteří si stažený software nezálohovali, možnost si téměř veškerý software stáhnout znovu a dokud si nové pokusy nevyčerpají, nebudou mít ani žádný důvod o dodatečné pokusy žádat.